[email protected]

เบอร์โทร 045-826-233

ปรับปรุงล่าสุด 28 ก.พ. 2021 11:59:35 774

 

อาชีพ
        ประชาชนในตำบลแข้ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นหลักปีละ 1 ครั้ง เป็นนาปีประเภทนาหว่านและนาดำ โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติได้แก่น้ำฝน ส่วนอีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ
ผลผลิตที่สำคัญของตำบลแข้ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พริก การเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้แรงงานและบริโภค เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

หน่วยธุรกิจใน อบต.
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ - แห่ง
โรงสี 10 แห่ง

To Top ↑