[email protected]

เบอร์โทร 045-826-233

ปรับปรุงล่าสุด 28 ก.พ. 2021 11:59:51 1,999

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีประชากรทั้งสิ้น 7,783 คน ชาย 3,781 คน หญิง 4,002 คนจำนวน 2,726 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้     

จำนวนหมู่บ้าน
       ตำบลแข้ มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 และ 9

ท้องถิ่นอื่นในตำบลแข้ ไม่มี

ประชากร
       ตำบลแข้ มีประชากรทั้งสิ้น 4,813 คน แยกเป็น ชาย 2,401 คน หญิง 2,385 คน
 

 หมู่ที่  ประชากร ชาย  หญิง  ครัวเรือน
1.บ้านแข้ 1,050  497  553  196
2.บ้านโนน 495  262  233  89
3.บ้านน้ำท่วม 180  102  78  35
4.บ้านโนนกลาง 746  351  395  147
5.บ้านอะลาง 703  374  329  120
6.บ้านโนนเปือย 564  268  269  111
7.บ้านโนนป่าใต้ 188  86  102  27
8.บ้านยางโทน 682  369  313  100
9.บ้านนาส่อง 205  92  133  35
           
   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
To Top ↑