khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

กำจัดวัชพืชบริเวณฝายอำเภอและห้วยซัน

10 ก.พ. 2022 04:14:46 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 63

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณฝายอำเภอและลำห้วยซัน เพื่อปรับภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ตามนโยบาย จังหวัดสะอาด ท้องถินสะอาด ตามแผนนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลแข้ทุกวันอังคาร

To Top ↑